Facilitace případových konferencí a jejich příprava


Nabízíme komplexní služby v oblasti přípravy a facilitace případových konferencí a složitých jednání od profesionálních a vyškolených odborníků v této oblasti.


- - - - -

Možnosti:A) Facilitace případové konference některým z našich 3 specialistů v cenách od 1.900,-Kč za akci včetně doprovázení a kontroly příprav.


„Facilitátor má na starosti průběh jednání, dbá o rovnost a bezpečí účastníků, řídí diskuzi, je nestranný, udržuje dynamiku, dbá na stanovené cíle, hlídá čas, pravidla a rovnou participaci všech účastníků.“


B) Dílčí činnosti a doprovázení v rámci organizace případové konference v cenách od 300,- Kč.


Například:
 • dojednání vhodného termínu a místa
 • kontaktování jednotlivých účastníků, podpůrných osob a facilitátora
 • volba a kontaktování přizvaných osob, odborníků, a jiných účastníků konference
 • kontrola možných kontraindikací pro facilitátora
 • tvorba, rozeslání a zajištění podkladů pro konferenci (pozvánky, souhlasy, presenční listina, prohlášení mlčenlivosti …)
 • pořízení zápisu z konference a jeho rozeslání účastníkům
 • příprava prostor a zázemí (rozsazení, občerstvení, jmenovky, flipchart, psací potřeby…)
 • zajištění podpůrných osob a místa pro děti v průběhu konference

C) Kompletní organizace případové konference v cenách od 3.000,- Kč 


„Zadavatel v tomto případě pouze předkládá požadovaný cíl konference.“

Co je Případová konference?


Jde o plánované a koordinované setkání všech, kteří představují, nebo mohou představovat podpůrnou síť pro klienta (nejčastěji pro dítě a jeho rodinu). Má za cíl zhodnocení situace, výměnu informací, hledání optimálního řešení a společného postupu, který povede k naplňování potřeb klienta.

Konferenci je vhodné pořádat v případech, kdy se rodina ocitá v nesnázích, při přechodu dítěte do nového prostředí, u selhávající formy rodinné péče a podobně. Obecně lze říci, že svolání případové konference je vhodné když se situace nachází na mrtvém bodě, rodina nespolupracuje, je potřeba ji aktivovat, řešit problémy, či dojít k nějakému rozhodnutí, které je potřeba koordinovat.

Případovou konferenci obvykle svolává OSPOD z vlastní iniciativy, či z vnějšího podnětu. Dále se na ní podílí organizátor (v případech kdy si OSPOD neorganizuje konferenci sám) a facilitátor. Výběr vhodného a nestranného facilitátora je základním předpokladem pro úspěch setkání a tvorbu dalšího individuálního plánu.

Co nabízíme?


1. Facilitace


Facilitátor je proškolený odborník, který řídí jednání tak aby směřovalo ke konkrétním výstupům a termínům (CO, KDO, KDY…). Má na starosti průběh jednání, dbá o rovnost a bezpečí účastníků. Dle předchozí dohody zajišťuje zápis či podklady k němu prostřednictvím flipchartu. Facilitátor řídí diskuzi, je nestranný, udržuje dynamiku a dbá na stanovené cíle. Zároveň hlídá čas, pravidla a rovnou participaci všech účastníků.

Facilitace obvykle trvá 2 hodiny, po předchozím dojednání lze zajistit i delší průběh. Facilitátor přichází na jednání těsně před jeho zahájením a odchází bezprostředně po něm.

Cena paušální 1.600,- obvykle 2-2,5 h

Cena platí pro pořádání na území města Strakonice a České Budějovice. Mimo území měst účtujeme cestovné 4,-Kč/km.2. Příprava případové konference


a) Doprovázení a kontrola přípravy konference
– probíhá vždy po objednávce facilitace od některého z našich odborníků. Cílem je zajistit vše potřebné pro profesionální průběh facilitace případové konference. Zahrnuje především konzultaci termínu, místa konference a přípravy podkladů pro zahájení konference (formulace cílů, souhlasy, mlčenlivost, pozvánky, presence…), dále pak konzultace formy zápisu a zapisovatele, vhodnost pozvaných účastníků a podpůrných osob, přípravu prostředí a eliminaci možných kontraindikací pro provedení facilitace. Realizace této části příprav našimi pracovníky je nutná proto, abychom mohli garantovat kvalitní práci facilitátora a zároveň facilitátor nemohl odmítnou pracovat z důvodu „nezajištění podmínek organizátorem“.

Činnosti v rámci příprav případové konference či facilitace provádí vždy jiné osoby, než Vámi zvolený facilitátor, tak aby byla zajištěna jeho nestrannost v průběhu práce.

Cena: 300,-Kč/h, obvykle cca 1-3 hodiny dle pokročilosti spolupráce se svolavatelem.


b) Kompletní organizace případové konference
 – probíhá pouze na základě předchozího dojednání, v případech kdy zadavatel zakázky nechce, nebo nemůže konferenci sám organizovat. Zadavatel v tomto případě pouze předkládá požadovaný cíl konference. 

Organizace celé konference obvykle zahrnuje:
 1. dojednání vhodného termínu a místa
 2. kontaktování jednotlivých účastníků, podpůrných osob a facilitátora
 3. volba a kontaktování přizvaných osob, odborníků, a jiných účastníků konference
 4. kontrola možných kontraindikací pro facilitátora
 5. tvorba, rozeslání a zajištění podkladů pro konferenci (pozvánky, souhlasy, presenční listina, prohlášení mlčenlivosti …)
 6. pořízení zápisu z konference a jeho rozeslání účastníkům
 7. příprava prostor a zázemí (rozsazení, občerstvení, jmenovky, flipchart, psací potřeby…)
 8. zajištění podpůrných osob a místa pro děti v průběhu konference
Činnosti v rámci příprav případové konference či facilitace provádí vždy jiné osoby, než Vámi zvolený facilitátor, tak aby byla zajištěna jeho nestrannost v průběhu práce.

Cena: 300,-Kč/h, v praxi 3–20 hodin dle rozsahu delegovaných kompetencí na organizátora.

Rozsah účasti PREVENT 99 na přípravě případové konference se vždy předem sjednává.CELKOVÁ CENA vždy zahrnuje:

 • Cenu za samotnou facilitaci 1.600,- Kč
 • 300,- Kč, maximálně však 900,- Kč za „Doprovázení a kontrolu přípravy“
V praxi většinou platí, že příprava první případové konference s novým partnerem (organizátorem OSPOD) vyžaduje více času a za doprovázení a kontrolu přípravy účtujeme 2-3 hodiny. Brzy se ale spolupráce posune na úroveň pouze 1 hodiny potřebné na tuto činnost.
 • Případně cestovné

Cena se tedy pohybuje mezi 1.900,- až 2.500,- Kč, v případě delší spolupráce s ustálením na výši 1.900,- za facilitaci včetně doprovázení a přípravy + cestovné.

Další fakultativní činnosti, které může zadavatel sjednat, jsou obsaženy v kapitole „Kompletní organizace případové konference“ a účtují se dohodou dle potřeb zadavatele.


Zakázku je vhodné zadat nejméně 4-6 týdnů před požadovaným termínem tak, aby bylo možné zajistit účastníky a vše potřebné. 


Facilitátoři


Všichni naši facilitátoři mají bohatou praxi v oboru, mnoho zkušeností v práci s komplikovanými situacemi a pro facilitaci i přípravu případových konferencí jsou speciálně vyškoleni. Kontaktujte přímo Vámi vybraného facilitátora.


Mgr. Lenka Čadová


Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je absolventkou kurzů Krizové intervence a Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí a absolventkou výcviku facilitátorů případových konferencí.

Pracovala jako sociální pracovník v zařízení sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V současnosti působí jako klíčová pracovnice v Centru podpory pěstounských rodin PREVENT, facilitátorka případových konferencí a lektorka systému příprav náhradních rodičů PRIDE.

Žije v Bavorově, má dva syny.

T: 607 038 140Bc. Kamil Podzimek


Studoval na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích a dále obor sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Je absolventem psychoterapeutického výcviku Instep a absolventem výcviku facilitátorů případových konferencí.

Pracoval jako terénní sociální pracovník a nyní je vedoucím terénních programů PREVENT. Je lektorem zážitkových a teambuildingových kurzů a vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV, věnuje se facilitaci složitých jednání a případových konferencí a psychoterapii.

Žije na Českobudějovicku, je ženatý, má syna a dceru.

T: 602 570 366Mgr. Jiří Koreš


Vystudoval obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je certifikovaným adiktologem, absolventem výcviku v Integrované psychoterapii a absolventem výcviku facilitátorů případových konferencí.

Pracoval jako terénní sociální pracovník, později jako terapeut a v současné době pracuje jako vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT. Je lektorem vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV, věnuje se facilitaci složitých jednání a případových konferencí a psychoterapii.

Žije na Českobudějovicku, je ženatý, má dvě dcery.

T: 776 432 767