Novinky z Preventu

Nezisková organizace PREVENT 99 z.ú. pomáhá potřebným již 20 let

Z nadšení několika studentů z Volyňska a Strakonicka vzniklo v roce 1999 občanské sdružení, které mělo původně za cíl podporovat zdravý životní styl, prevenci závislostí a sociálně patologických jevů. Odtud dostalo název PREVENT. Postupně vyrostlo v organizaci s více než 60ti stálými a 20ti externími zaměstnanci, která je dnes nejen největším poskytovatelem adiktologických služeb v Jihočeském kraji, ale i stabilním a stále se rozvíjejícím poskytovatelem služeb pro rodiny s dětmi.

Práce s dětmi a mládeží stála od doby založení organizace v centru jejího zájmu. Podporu a odbornou pomoc našlo v nízkoprahových zařízeních ve Strakonicích a v Blatné mnoho dětí a mladých lidí, kteří sem během let přišli celkem 26 650krát. Přidružené programy doučování byly jedněmi z těch, které zásadním způsobem ovlivnily jejich život, neboť i díky nim úspěšně dokončili školu, zvládli přijímací zkoušky anebo se udrželi na učebním oboru.

Celou řadu rodin na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku podporovala v péči a výchově dětí také sociálně aktivizační služba. Průběžně přes dvacet rodin mají v péči Služby pro rodiny s dětmi PREVENT.

V současné době poskytuje podporu 65 pěstounským rodinám Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT. Mimořádný význam pro pěstounské rodiny mělo pořádání speciálních respitních pobytů, které jiná zařízení v kraji nenabízí. V rámci dalších projektů v oblasti náhradní rodinné péče PREVENT 99 z.ú. dlouhodobě oslovoval veřejnost s informacemi o náhradní rodinné péči, aktivně hledal náhradní rodiče a rovněž poskytoval psychoterapeutickou podporu osvojitelům.

PREVENT 99 z.ú. ale pomáhá také lidem s různými formami závislosti. Pracovníci z řad odborníků ví, o jak náročný boj jde. A taky ví, že jde vyhrát. V roce 2006 vzniklo Doléčovací centrum PREVENT, jediné svého druhu na jihu Čech. Terapeutickým programem zde prošlo přes 600 léčených závislých.

Lidé, kteří se na své životní cestě dostali do obtíží spojených se závislostním chováním hledali pomoc v Adiktologické poradně PREVENT. Za deset let jejího působení využilo jejích služeb bezmála 2000 osob v rámci dlouhodobé individuální, párové i rodinné terapie. Asi jednu třetinu z nich tvořili rodinní příslušníci v rámci rodinných terapií. Celkem tak poradna poskytla více než 15 000 terapeutických hodin.

S dlouholetými uživateli opiátů pracuje Substituční centrum PREVENT, kde se za patnáct let léčilo 130 klientů.

Kontaktní centra PREVENT v Českých Budějovicích, StrakonicíchPrachaticích navštěvuje každý den v průměru více než 60 lidí. Tato centra jsou velmi často jediným zázemím lidí, kteří se kvůli závislosti ocitli na dně a mnohdy ztratili i střechu nad hlavou. Za dobu existence kontaktních center v nich vyhledalo pomoc už tisíce lidí.

Terénní pracovníci z Jihočeského streetworku Prevent se zase se závislými lidmi dennodenně setkávají přímo na ulici. Snaží se svou prací působit na klienty a někdy i zvrátit to, jakou cestou se život klienta bude dále ubírat. Zajišťují také výměnný program jehel a stříkaček, díky kterému se daří snižovat rizika přenosu závažných infekčních chorob, především HIV nebo žloutenky typu C. Celkem za dobu fungování programu pracovníci vyměnili téměř tři čtvrtě milionu použitých injekčních stříkaček.

Lidé, kteří řešili problémy s hazardem nebo osoby, které nekontrolovatelně a škodlivě užívali internet či počítačové hry, se obraceli na Poradnu pro nelátkové závislosti PREVENT. Za tři roky jejího fungování zde svou závislost řešilo osobně přes 200 osob a v online poradenství dalších devadesát.

Poslání organizace oslovilo i dobrovolníky, kteří se zde věnovali celé škále činností, od hlídání dětí až po zajišťování volnočasových aktivit při respitních pobytech. S Dobrovolnickým centrem PREVENT dlouhodobě spolupracovalo 25 dobrovolníků, kteří odpracovali asi 1500 hodin a další desítky dobrovolníků na jednorázových akcích.

Za dobu existence realizoval PREVENT 99 z.ú. stovky různě zaměřených kurzů, seminářů, pobytových akcí i dlouhodobých projektů. Spolupracoval s řadou firem a institucí.

Každému, kdo by se chtěl spolupodílet na rozvoji organizace, je otevřen Klub přátel Preventu. Jde o společenství lidí, kteří se svými finančními prostředky, ale i nápady podílí na rozvoji organizace. „Veškeré dotace, které PREVENT 99 získává, jsou účelové a použitelné pouze na poskytování příslušných služeb. Aby však mohla nezisková organizace našeho zaměření aktivně vyhledávat společenské anomálie a pilotovat projekty, které se je pokouší řešit, na to potřebujeme jiné než dotační zdroje. Finanční prostředky získané formou sponzorských darů jsou pro nás velmi vzácné a pomáhají nám právě v těchto rozvojových aktivitách,“ vysvětluje ředitel organizace Michal Němec.

Oslovit abstinující klienty a přitom upozornit veřejnost na obor, který pomáhá lidem k životu bez závislosti, se PREVENT 99 z.ú. pokusil v roce 2012, když založil tradici triatlonového amatérského závodu Železný adiktolog. Oblibu si závod získal u pracovníků v adiktologii, závodníků z řad veřejnosti a především u abstinujících klientů. Počet klientů, kteří se Železného adiktologa účastní, každým rokem roste.

Kulaté výročí oslaví PREVENT 99 z.ú. společně se všemi přáteli a podporovateli 14.6.2019 na přírodní plovárně ve Volyni, kde bude připraven kulturní program a občerstvení. Zájemci se mohou na oslavě blíže seznámit s činností organizace a debatovat s pracovníky i vedoucími jednotlivých služeb.

O úspěších neziskové organizace mluví především příběhy jednotlivých klientů. Někteří z nich si i po letech na PREVENT 99 z.ú. vzpomenou nebo se např. zapojí do jeho aktivit jako dobrovolníci.

Za dvacet let se v organizaci změnilo mnohé, ale to základní zůstává – pomoc potřebným.

Scroll to Top