Historie Preventu

Vývoj organizace a jejích zařízení od roku 1999 do současnosti.

Prevent-1999b

Prvními aktivitami našeho sdružení byly preventivní programy (PP) na základních a středních školách strakonického okresu a jednorázové akce pro děti a mládež. Brzy se však začaly rozvíjet velké dlouhodobé projekty, které se staly základem naší činnosti. V srpnu se postavil na nohy první projekt - Kontaktní centrum PREVENT Strakonice (KC ST). V témže roce jsme otevřeli čajovnu ve Volyni jako alternativu k množství hostinských zařízení.

Prevent-2000b2

V tomto roce byly zahájeny další projekty - primární prevence (PP) na základních školách a projekt s názvem "S modrou oblohou", který využíval zážitkovou pedagogiku a terapii a byl určen dětem v péči sociálních kurátorů, tedy převážně "mladým delikventům".

Prevent-2001b

Jak to už bývá, některé projekty, byť velmi užitečné a chválené, "neseženou" v dalším roce dostatek financí a musí skončit. To se stalo s projektem "S modrou oblohou". O to více jsme se však soustředili na rozvoj programů primární prevence (PP) a Kontaktního centra PREVENT Strakonice (KC ST). Program primární prevence začal systematicky pracovat pod názvem "Cesta poznání".

Prevent-2002b

V polovině roku jsme společně s o.s. SPPPO Prachatice začali pracovat na vzniku rozsáhlého projektu, který jsme později nazvali "Jihočeský streetwork PREVENT" (JSP). Jak je vidno již z názvu, projekt je zaměřen na terénní sociální práci s uživateli drog a to zejména v těch lokalitách Jihočeského kraje, kde do té doby nebyly dostupné služby Harm Reduction (snižování zdravotních a sociálních rizik v souvislosti s užíváním drog). Jako jediný v jižních Čechách se též orientuje na "prevenci zneužívání syntetických drog" na tanečních akcích.

Prevent-2003cx

V tomto roce jsme se hodně soustředili na rozvoj terénních programů a to jak v rámci Jihočeského streetworku PREVENT, tak v rámci Kontaktního centra PREVENT Strakonice. Práci v terénu jsme nově zacílili a rozšířili o několik dalších měst. Byl ukončen provoz volyňské čajovny, opět z finančních důvodů. Začali přípravné projektové práce a mapování scény pro vznik nového substitučního zařízení v Českých Budějovicích.

Prevent-2004a

V dubnu byly zahájeny organizační a přípravné práce na vzniku Substitučního centra PREVENT (SCP). V září bylo otevřeno pro první klienty. Proběhly dva několikadenní zážitkové kurzy pro dospělé. Ze Společenstva pro zážitek se postupně stává samostatná prosperující jednotka o.s. PREVENT.

Prevent-2005x1

Na počátku roku jsme byli osloveni prachatickým občanským sdružením SPPPO. Které zde osm let provozovalo Krizové a kontaktní centrum. Dohodli jsme se na užší spolupráci, ze které vyplynula pomoc při změnách v koncepci a provozu zařízení. Spolupráce vyústila v plánování jakési "fúze" KKC s o.s. PREVENT. Nejdůležitější událostí roku pro další existenci našich programů bylo obdržení CERTIFIKÁTU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI na programy Jihočeský streetwork PREVENT (JSP), Substituční centrum PREVENT (SCP) a Kontaktní centrum PREVENT Strakonice (KC ST).

Prevent-2006bx2

Od 1. 1. je Krizové a kontaktní centrum v Prachaticích provozováno pod hlavičkou Preventu jako Kontaktní centrum PREVENT Prachatice (KC PT).
V prvním pololetí jsme intenzivně pracovali na vzniku nového zařízení – Doléčovací centrum PREVENT v Českých Budějovicích (DCP). V červenci bylo již vše připraveno a do programu nastoupili první klienti. Společenstvo pro zážitek zrealizovalo koncem léta velmi úspěšný kurz pro budoucí lektory zážitkové pedagogiky. V měsících září až listopad pak adaptační kurzy pro 26 tříd z šesti základních škol Jihočeského kraje.

Prevent-2007x1

2007 je rokem stabilizačním, rozvíjí se a zkvalitňují se stávající služby. Kontaktní centrum PREVENT Prachatice (KC PT) a Kontaktní centrum PREVENT Strakonice (KC ST) získali certifikát odborné způsobilosti na terénní práci, dále Primární prevence certifikovala program specifické primární prevence užívání návykových látek poskytované v rámci i mimo rámec školní docházky. I Doléčovací centrum PREVENT získalo certifikát odborné způsobilosti. Jsme zařazeni oficiálně jako poskytovatelé sociálních služeb a získali jsme Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V listopadu Kontaktní centrum PREVENT Prachatice (KC PT) přesídlilo na novou adresu: Primátorská 76, Prachatice (v těsné blízkosti autobusového nádraží). V listopadu jsme pořádali ve spolupráci s Jihočeským krajem 1.Krajskou konferenci protidrogových profesionálů.

Prevent-2008x1

Provoz spouští nový projekt - Adiktologická poradna PREVENT v Českých Budějovicích (APP). Kontaktní centrum PREVENT Strakonice a také kancelářské zázemí, neboli sídlo o.s. Prevent se stěhují na nové adresy. Prachatické zařízení se výrazněji rozděluje na dva oddělené projekty - Krizové centrum a Kontaktní centrum. Ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje pořádáme 2. ročník Krajské konference protidrogových profesionálů, tentokrát v Červené nad Vltavou. V srpnu vzniká svaz občanských sdružení o.s.Proadis (propojené profesionální adiktologické služby), jehož jsme jedním ze šesti členů.

Prevent-2009x1

V prvním kvartálu roku 2009 proběhla druhá řádná vlna certifikací Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky u těchto zařízení: Jihočeský streetwork PREVENT (JSP), Substituční centrum PREVENT (SCP), Kontaktní centrum PREVENT Prachatice (KC PT) a Kontaktní centrum PREVENT Strakonice (KC ST). Všem zmíněným zařízením byl udělen certifikát odborné způsobilosti na další 3 roky.

Na jaře jsme slavili, o.s. Prevent totiž oslavilo počátkem března 10 let svého působení na poli protidrogové prevence a vzdělávání. Na výroční valnou hromadu do Volyně byli pozváni všichni zaměstnanci, kteří se od vzniku organizace podíleli na provozu projektů. V létě se uskutečnila první certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v Adiktologické poradně PREVENT (APP), i zde certifikát odborné způsobilosti získali. Podzim byl ve znamení pořádání 3. ročníku Krajské konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje, tradičně ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a opět v Červené nad Vltavou.

Prevent-2010x1

V lednu jsme otevřeli nové Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice (KC CB), které ještě v témže roce velmi úspěšně prošlo certifikačním řízením Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V říjnu úspěšně proběhla IV. Krajské konference protidrogových profesionálů Jihočeského kraje.

Obnovili jsme zátěžové programy určené pro děti v péči sociálních kurátorů nebo kurátorů pro mládež a uspořádali ucelený roční program pro skupinu dětí z Vimperska.

Proběhly dva mezinárodní kurzy neformálního vzdělávání financované českou národní agenturou Mládež v akci spadající pod program Evropské unie.

Prevent-2011x2

V únoru spustilo provoz nové zařízení určené mladým dospělým od 14 do 26 let v Blatné pod názvem Station 17 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevent (XX). Proběhl výměnný mezinárodní kurz pro skupiny mládeže z Litvy, Lotyšska, Maďarska a České republiky, opět finančně podpořený grantem evropské unie prostřednictvím České národní agentury Mládež v akci. V. konference se uskutečnila opět v Červené nad Vltavou, od tohoto roku pod názvem Adiktologická konference Jihočeského kraje (AKJCK).

Prevent-2012ax1

Sekce Primární prevence se plánovaně oddělila od svého mateřského sdružení a od tohoto roku realizuje své aktivity v rámci činnosti o.s. DO SVĚTA. Obě sdružení nadále spolupracují.

V říjnu jsme ve Strakonicích začali v prostorách bývalé školy Lidická připravovat prostory pro vznik nového Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které bylo následující rok otevřeno pod názvem CROSS NZDM PREVENT.

V prosinci jsme též začali přípravy nové činnosti - Podpory pěstounských rodin.

Prevent-2013ax2

Svoji činnost jsme rozšířili o oblast podpory pěstounských rodin. Pracujeme přímo v rodinách v rámci Jihočeského kraje a/nebo v prostorách našich Center pro podporu pěstounských rodin v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích (CPPR). Na konci roku jsme doprovázeli osm pěstounských rodin.

Prevent-2014ax1

Oblast podpory pěstounských rodin zažila velký nárůst, rozšířili jsme tým, nabídku poskytovaných služeb a pro pěstouny uspořádali několik jednodenních kurzů a dva víkendové vzdělávací pobyty.

Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice (KC CB) úspěšně prošlo historicky první inspekcí sociálních služeb pro závislé nejen v naší organizaci, ale i v celém kraji.

Na podzim jsme registrovali Adiktologickou poradnu PREVENT (APP) jako zdravotnické zařízení a zároveň ji v tomto roce rozšířili o detašované pracoviště v Blatné.

Rozvoj práce s dobrovolníky byl v červenci završen akreditací dobrovolnického programu a jsme tedy vysílající a zároveň přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby.

Prevent-2015dx

V červnu skončil po dvou a půl letech projekt Resocializační programy PREVENT, financovaný z Evropského sociálního fondu. Aktivity, které prověřil, byly převzaty některými našimi službami.

V listopadu proběhl IX. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje (AKJCK), nově v prostorách hotelu Svět v Třeboni.

Prevent-2016c

Novela Občanského zákoníku přinesla změnu právní formy ze spolku na zapsaný ústav. Forma se mění, „obsah“ zůstává.

Rozšířili jsme činnost o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) určené rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci.

Oblast adiktologických služeb se rozrostla o Poradnu pro nelátkové závislosti PREVENT (PNZ) a také o terénní formu sociálního poradenství - Adiktologické služby ve vězení PREVENT (ASV).

Prevent-2017

Adiktologická konference Jihočeského kraje (AKJCK) se za léta pořádání proměnila v celorepublikově vyhledávanou akci, kterou navštěvuje každoročně kolem 130 posluchačů. XI. ročníku se poprvé zúčastnili i řečníci ze zahraničí.

V rámci projektu ERASMUS + nám od podzimu pomáhali zahraniční dobrovolníci v zařízení STATION 17 NZDM PREVENT v Blatné a CROSS NZDM PREVENT ve Strakonicích.

Prevent-2018c

Po několika měsíčním prokazování našich kompetencí k poskytování služeb, byly všechny naše služby zařazeny do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Úspěšně jsme také absolvovali řadu kontrol a šetření kvality.

Jihočeský streetwork PREVENT (JSP) připravoval vstup na území okresu Jindřichův Hradec.

Novinkou byl projekt Podpora náhradní rodinné péče v Jihočeském kraji (PNRP) pomáhající zvyšovat povědomí veřejnosti o tématu náhradní rodinné péče a věnující se pěstounským i adoptivním rodinám.

Po pěti ročnících celostátní společensko sportovní akce Železný adiktolog jsme se v pořádání poprvé spojili s dalšími adiktologickými organizacemi - Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr, Magdalénou, o.p.s., ADVAITOU, z.ú a SANANIMEM z.ú. Zámecký park PL Červený Dvůr se stal atraktivním dějištěm celého závodu.

Poslední prázdninový víkend jsme zorganizovali ve Špičáku na Šumavě terapeuticko-relaxační víkend pro rodiče dětí závislých na drogách z Česka a Německa. Projekt se konal s finanční  podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Prevent-2019(20e)

10. 3. 2019 slaví PREVENT 20 let od svého vzniku. Oslava proběhla v červnu ve Volyni.

Služby pro rodiny s dětmi ve Strakonicích se přestěhovaly do nových prostor v centru města.

Scroll to Top