Nabízíme pomoc a podporu pěstounským rodinám z Jihočeského kraje pro optimální zajištění náhradní rodinné péče.

????????????????????????????????????

Centrum podpory pěstounských rodin má svá sídla v Českých Budějovicích a Strakonicích, avšak nabízíme své terénní služby ve všech městech Jihočeského kraje.

Novinky z Centra podpory pěstounských rodin

LETNÍ POBYT PRO DĚTI + RESPIT PRO PĚSTOUNY = VŠICHNI SPOKOJENÍ

Autor: Anna | 21. 9. 2020

Letošní rok je plný náhlých změn a nejistot a proto jsme moc rádi, že jsme mohli uskutečnit náš již tradiční […]

Přečíst >>

Postupné obnovování běžného provozu

Autor: Anna | 6. 5. 2020

Na základě aktuálních pokynů MPSV budeme od pondělí 11.5. 2020 opět realizovat osobní konzultace s rodinami, samozřejmě při dodržování doporučených hygienických […]

Přečíst >>

Aktuální provoz služeb

Autor: Anna | 18. 3. 2020

Vzhledem k aktuální situaci jsme i naše služby omezili. Prozatím se nekonají naplánované kurzy, kluby, společné akce a dočasně nebudou jezdit […]

Přečíst >>

Termíny víkendových kurzů v Soběšicích JARO 2020

Autor: Anna | 4. 12. 2019

Protože o víkendové kurzy v Soběšicích je velký zájem a kapacita každého kurzu je omezená, rozhodli jsme se v příštím roce přidat […]

Přečíst >>

Služby Centra podpory pěstounských rodin

Vzdělávací kurzy a semináře

  • Aktuálně realizujeme kurzy ON-LINE  formou a protože doufáme, že se situace změní k lepšímu, zveřejňujeme nabídku kurzů postupně, vždy jen pár kurzů dopředu. Jakmile to bude jen trochu možné, budou kurzy opět v našich obvyklých prostorách ve Strakonicích a Budějovicích.
  • Zájemci se mohou hlásit Jaroslavě Haisové e-mailem (haisova@prevent99.cz), telefonicky (702 169 143), nebo prostřednictvím svého OSPODu.
  • Kurzy a semináře se konají v prostorách Centra podpory pěstounských rodin PREVENT ve Strakonicích a Českých Budějovicích, případně dle domluvy je možné je uspořádat i v jiných městech. Přesná adresa je vždy upřesněna přihlášeným účastníkům.
  • Cena kurzů: Pěstouni, kteří mají uzavřenu Dohodu o pěstounské péči s PREVENT 99 z.ú., mají kurzy zdarma. Pro ostatní pěstouny je cena 200,- Kč na osobu za hodinu (kurz je placen prostřednictvím OSPOD či jiné organizace, se kterou mají uzavřenu Dohodu o výkonu PP).
  • Lektoři nabízí možnost uspořádat seminář na již vypsané téma (viz. - témata kurzů) takzvaně "na míru" pro OSPOD či jinou doprovázející organizaci.  Předpokladem je minimálně 6 účastníků.
  • V případě zájmu zajišťujeme po dobu trvání kurzu hlídání dětí. Potřebu hlídání dětí je nutné nahlásit minimálně 14 dní před konáním kurzu. Při hlídání dětí během kurzu si v případě, že rodina s námi nemá uzavřenou Dohodu účtujeme 50,- Kč za děti z jedné rodiny (bez ohledu na jejich počet).
  • Nabídka vzdělávacích kurzů a seminářů je průběžně aktualizována a doplňována.

Tým

Nemcova

Mgr. Anna Němcová

vedoucí, klíčová pracovnice, terapeutka, lektorka

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Č. Budějovicích. Své další vzdělávání pak zaměřovala na psychoterapii a poradenskou práci s lidmi v obtížných životních situacích.

Více >>

Je absolventkou akreditovaného sebezkušenostního výcviku Pozitivní psychoterapie a poradenství (Academy of Positive Psychotherapy, Wiesbaden, Česko-německý institut pozitivní psychoterapie a poradenství, Brno) a výcviku pro supervizory v sociálních službách (Instand, Praha). Absolvovala také terapeutický vzdělávací program Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči (Dyadická vývojová psychoterapie, Filiální terapie, Theraplay,).

Po ukončení studia VŠ žila rok v USA, poté pracovala 2 roky jako sociální pracovnice na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol Praze. V roce 1999 založila a vedla pod občanských sdružením Prevent Krizové a kontaktní centrum ve Strakonicích a později i další zařízení a projekty. Do poloviny roku 2014 vykonávala paralelně práci odborné ředitelky a vedoucí Centra podpory pěstounských rodin. Nyní se v Preventu plně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Od roku 2000 lektoruje vzdělávací a zážitkové kurzy a semináře pro sociální pracovníky, pedagogy i studenty. V posledních letech se zaměřuje také na supervizi v sociálních službách. Je lektorkou příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v programu PRIDE.

Žije na Strakonicku, je vdaná, s manželem vychovává 4 děti, vlastní, osvojené i pěstounské.

Zavřít

Cadova

Mgr. Lenka Čadová

klíčová pracovnice, facilitátorka případových konferencí, lektorka

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je absolventkou kurzů Krizové intervence, Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně právní ochrany a semináře Sandplaying.

Více >>

Aktuálně se frekventantkou v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku Logoterapie.

Pracovala rok jako sociální pracovník v zařízení sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Od roku 2013 je klíčovou pracovnicí pro pěstounské rodiny a facilitátorkou případových konferencí.

Žije v Bavorově, má dva syny.

Zavřít

Jarosova

Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová

klíčová pracovnice, lektorka

Vystudovala obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální  fakultě JČU ČB, obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě JČU ČB a dále obor Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU ČB.

Více >>

Absolvovala kurz krizové intervence a dvouletý vzdělávací program  Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči.

Pracovala 10 let jako pracovnice sociálně – právní ochrany dětí a zároveň se jako kurátorka pro děti a mládež specializovala na děti vyžadující zvýšenou pozornost (děti s poruchami chování, dopouštějící se trestné činnosti apod.). Od roku 2014 pracuje jako klíčová pracovnice na budějovicku.

S partnerem a dvěma dcerami žije v Českých Budějovicích.

Zavřít

Haisova

Mgr. Jaroslava Haisová

klíčová pracovnice, pedagožka, lektorka

Vystudovala pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, postgraduálně pak na  FF UK Výchovu k manželství a rodičovství a kvalifikační kurz Etická výchova v Brně. Absolvovala mnoho kurzů zaměřených např. na práci se šikanou ve škole, dovednosti mediátora, kurz řízení a supervize, atd.

Více >>

Pracovala jako učitelka na základní škole, avšak v roce 1998 své působení učitelky ukončila. Další léta pracovala zejména jako lektorka kurzů primární prevence, etické výchovy, probačních programů a mnoha dalších kurzů a projektů pro pedagogické pracovníky, nezaměstnané i další. Několik let působila také jako konzultantka v Krizovém a kontaktním centru a na Lince důvěry. Od ledna 2016 pracuje v CPPR jako klíčová pracovnice a lektorka kurzů na různá témata v oblasti komunikace a výchovy.

Žije v Hošticích, má dvě již dospělé děti a dvě vnoučata.

Zavřít

Benes

Mgr. Luděk Beneš, DiS.

klíčový pracovník, vedoucí respitních pobytů

Vystudoval sociální práci na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích a Pedagogiku volného času/vychovatelství na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity.

Více >>

Prošel kurzy základy nízkoprahové práce, primární prevence, sociálně právní ochrany dětí, motivačních rozhovorů, středního managementu, terénní práce, absolvoval zahraniční stáž komunitní práce v Holandsku. Je vyškolený pracovník v metodě My Backpack, která se zaměřuje na práci s obtížnými tématy u dětí v náhradní rodinné péči (důvody odchodu z rodiny, minulost atd.)

Pracoval a sbíral zkušenosti v mnoha různorodých oborech (ve slévárně, na poště, na stavbě, ve skladě, v továrně, v obchodě, v barech, na farmě, i v truhlárně) a zejména s dětmi a mládeží na ulici a v nízkoprahovém klubu v Českých Budějovicích. Klíčovým pracovníkem a vedoucím respitních pobytů je od ledna 2017.

Žije se ženou v Českých Budějovicích, rád se toulá venkovem Evropy.

Zavřít

Becvarova

Mgr. Petra Bečvářová, DiS.

klíčová pracovnice

Vystudovala Vyšší zdravotnickou školu Suverénního řádu maltézských rytířů v Praze a Zdravotně sociální fakultu Jihočeské University v Českých Budějovicích. Absolvovala výcvikový kurz Telefonické krizové intervence SVSKI v Praze.

Více >>

Je absolventkou akreditovaných kurzů zaměřených na komunikační a lektorské dovednosti, facilitaci, problematiku příbuzenské pěstounské péče, vedení rozhovoru s dítětem a zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD, atd.

V letech 2009 - 2011 působila jako lektorka primární prevence v rámci školní docházky a adaptačních kurzů v o.s. Prevent. Od roku 2010 pracovala se seniory jako aktivizační pracovník v oblastní charitě, v roce 2012 nastoupila na pozici sociální pracovník a poté vedoucí sociálního úseku v domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku. Už během studií byla jejím pracovním snem oblast náhradní rodinné péče. Na začátku roku 2014 se stala klíčovou pracovnicí v projektu podpory pěstounských rodin, po pauze na mateřské dovolené se k pěstounským rodinám jako klíčová pracovnice vrátila. Několik let působila na lince důvěry.

Žije s partnerem ve Strakonicích, má čtyři děti.

Zavřít

EVA Šišková

Bc. Eva Šišková

klíčová pracovnice

Vystudovala Sociální a kulturní antropologii na Filozofické fakultě ZČU v Plzni, dále studovala knihovnictví na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze, v současnosti studuje obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích.

Více >>

Během studia a později i ve své praxi se věnovala především teorii příbuzenství, etnicitě, sociálnímu a biologickému rodičovství, problematice romských dětí v NRP, kultuře chudoby a sociálnímu vyloučení.

Pracovala osm let jako sociální pracovník městského úřadu, zkušenosti má s terénní sociální prací, ale i s úřednickou činností, spolupracovala s řadou neziskových i státních organizací. V letech 2010 – 2018 působila v Radě Oblastí charity v Horažďovicích. V minulosti pracovala jako knihovník na Divadelní fakultě AMU nebo jako administrativní pracovník na lesní správě. V letech 2018 – 2020 si vyzkoušela práci lektora češtiny pro cizince v rámci programu Erasmus. Od března 2020 působí jako klíčový pracovník pro pěstounské rodiny na Strakonicku.

Ve volných chvílích se amatérsky věnuje dramatické výchově, procházkám po lese, umí nakreslit rodokmen. Žije v Horažďovicích a společně s manželem mají dvě velké dcery a malého syna.

Zavřít

Brozova

Mgr. Martina Brožová

psycholožka, psychoterapeutka, lektorka

Vystudovala obor psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Je absolventkou kurzů Krizové intervence, Komunikačních dovedností a psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii (FSS Brno).

Více >>

Má dvouletou praxi jako psycholog v Dětském diagnostickém ústavu. Od roku 2008 pracovala jako terapeut v Doléčovacím centru Prevent a od roku 2013 též jako psychoterapeut a poradce v Adiktologické poradně Prevent v Českých Budějovicích. V letech 2010 a 2011 byla terapeutem Zátěžově-terapeutických programů pro děti v péči sociálních kurátorů. Od konce roku 2016 je vedoucí Kontaktního centra PREVENT v Českých Budějovicích. V centru podpory pěstounských rodin působí od roku 2013 jako psycholog, psychoterapeut a lektor vzdělávacích kurzů.

Žije ve Vodňanech, je vdaná, má tři syny.

Zavřít

Klajn

Martin Klajn, DiS.

lektor, terapeut, sociální pracovník

Vystudoval Sociálně právní činnost na Evangelické akademii v Praze. Ještě v průběhu studia absolvoval kurz pro lektory primární prevence a v oblasti preventivní práce s dětmi a mládeží se vzdělával i nadále.

Více >>

Je absolventem akreditovaného psychoterapeutického výcviku integrované psychoterapie (Instep).

Od roku 2001 pracoval jako lektor primárně preventivních programů a to nejprve v Praze, později v Jižních Čechách. V letech 2003-2005 pracoval jako kontaktní sociální pracovník v CPPT o.p.s. v Plzni. V letech 2006 a 2007 žil a pracoval ve Velké Británii. Po návratu se opět stal na několik let lektorem primární prevence, tentokrát v rámci programů o.s.Prevent, zaměřoval se mimo jiné na práci se specifickými problémy, např. se šikanou.

Kromě preventivních programů dlouhodobě lektoruje teambuildingové a zážitkové kurzy pro studenty i dospělé, zaměřené např. na komunikaci, osobní růst, práci s předsudky apod. Zorganizoval a lektorsky vedl také několik velmi úspěšných mezinárodních kurzů v rámci evropského programu Mládež v akci. Od roku 2011 byl vedoucím Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Blatné a od roku 2015 také NZDM CROSS ve Strakonicích. rNyní vede strakonický NZDM CROSS.

V CPPR působí jako lektor kurzů a poradce - terapeut zejména pro dospívající mládež.

S partnerkou vychovává dva syny.

Zavřít

Pro děti v pěstounské rodině

Znáš svá práva?

Podívej se na videa "Minimum práv dětí v náhradní rodinné péči":

Chceš nám napsat?

Můžeš nám napsat vzkaz, zprávu, připomínku, nebo se svěřit s problémem, který tě trápí:

Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte Vaši zprávu

Knihovna

Pěstounům a osvojitelům, kteří spolupracují s kteroukoliv z našich služeb Náhradní rodinné péče, nabízíme knihy pro inspiraci, k nahlédnutí nebo k zapůjčení. V knihovně máme odbornou literaturu, beletrii a dětské knihy.

Další informace o tomto zařízení

Kontakty

Centrum podpory pěstounských rodin Strakonice

Bavorova 24
386 01 Strakonice

Tel.: 607 770 655
Email: cppr@prevent99.cz

Centrum podpory pěstounských rodin České Budějovice

Senovážné náměstí 9
(Dům služeb 3. patro)
370 01 České Budějovice

Tel.: 607 770 655
Email: cppr@prevent99.cz

Jednotliví pracovníci:

Vedoucí zařízení
Mgr. Anna Němcová
E: nemcova@prevent99.cz
T: 607 770 655

Klíčová pracovnice:
Mgr. Lenka Čadová
E: cadova@prevent99.cz
T: 607 038 140

Klíčová pracovnice:
Mgr. et Mgr. Erika Jarošová
E: jarosova@prevent99.cz
T: 727 961 840

Klíčová pracovnice:
Mgr. Jaroslava Haisová
E: haisova@prevent99.cz
T: 702 169 143

Klíčový pracovník:
Mgr. Luděk Beneš, DiS.
E: benes@prevent99.cz
T: 727 860 105

Klíčová pracovnice:
Mgr. Petra Bečvářová, DiS.
E: becvarova@prevent99.cz
T: 607 038 142

Kdy nás můžete kontaktovat?

Telefonicky: každý všední den od 8.00 do 17.00.
E-mailem: kdykoliv (odpovíme při nejbližší příležitosti).
Osobně: na základě telefonické či jiné předchozí domluvy.

 
Scroll to Top